ประกวดโปรสการ์ด

โครงการประกวดโปสการ์ดท่องเที่ยวออนไลน์

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ทำการศึกษาโครงการพฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และโฮมสเตย์

        ในระยะแรกโครงการได้คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ดังนี้

 • บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 • เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
 • ประแส อ.แกลง จ.ระยอง
 • เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
 • บ้านท่าขันทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 • บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • บ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 • บ้านร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
 • ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
 • บ้านคลองหัวช้าง อ.วิหารแดง จ. สระบุรี

เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ทั้งห้าแห่งเป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวชุมชน สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะจึงได้จัดโครงการประกวดโปสการ์ดออนไลน์ เพื่อสื่อถึงความงาม และความสุขที่ได้รับจากการท่องเที่ยวชุมชน การเลือกซื้อสินค้า การชิมอาหาร การนั่งพักผ่อน การพบปะพูดคุยกับผู้คนในท้องถิ่น การพักผ่อน การอยู่อาศัยร่วมกับชุมชน ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ชิงรางวัลรวมมูลค่า 30,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งห้าแห่งให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป
 2. เพื่อให้ได้ภาพถ่าย แนวคิด มุมมองของผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

หัวข้อการประกวด

        ความงามและความสุขจากการเที่ยวไปในชุมชน : Aesthetic and Happiness from Community Based Tourism

สถานที่ถ่ายภาพ

 1. บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 2. เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 3. ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
 4. ประแส อ.แกลง จ.ระยอง
 5. เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
 6. บ้านท่าขันทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 7. บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 8. บ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 9. บ้านร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
 10. ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
 11. บ้านคลองหัวช้าง อ.วิหารแดง จ. สระบุรี

จำนวนโปสการ์ด

 • สามารถส่งโปสการ์ดเข้าประกวดไม่จำกัดจำนวน
 • ภาพที่ส่งจะต้องสะท้อนถึงความน่ารัก ความงาม และความสุขจากการเที่ยวชม การเลือกซื้อสินค้า การชิมอาหาร การนั่งพักผ่อน การพบปะพูดคุยกับคนท้องถิ่น การพักอาศัยกับคนในท้องถิ่น หรืออื่นๆ ตามที่ผู้มาเยือนสนใจ

ประเภทของภาพถ่าย

ภาพถ่ายฟิล์มหรือภาพถ่ายดิจิทัล

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว ไม่จำกัด สัญชาติ เพศ และอายุ

รางวัล

        โปสการ์ดที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด จํานวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)   จํานวน 30 รางวัล

เงื่อนไขข้อกําหนดในการส่งโปสการ์ดเข้าประกวด

 • เป็นภาพสีหรือขาวดํา ที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือแสกนจากฟิล์ม สามารถ ตกแต่งแก้ไขในทางเทคนิค เพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพถ่าย แต่จะต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ
 • การส่งภาพถ่าย ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเท่านั้น (ผู้ที่ใช้กล้องฟิล์มจะต้องสแกนภาพถ่ายจากกล้องฟิล์ม)
 • โปสการ์ดที่ส่งเข้าประกวด จะประกอบด้วยภาพและข้อความตามที่กำหนดใน Template
 • Template โปสการ์ด สามารถ download ได้ที่เว็บไซต์ smcbt.net

หรือ scan QR code ณ.แหล่งท่องเที่ยว

 • โปสการ์ดที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชนหรือปรากฏในสื่อทุกประเภท รวมถึงไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน และจะต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ
 • สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • โปสการ์ดที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับ จะตกเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด

กําหนดการส่งผลงาน

 • ขยายเวลาเปิดรับผลงาน :วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • แผนกเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กรกฎาคม 9, 2018

โครงการประกวดโปสการ์ดท่องเที่ยวออนไลน์

โครงการประกวดโปสการ์ดท่องเ […]