วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยลักษณะพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่สร้างเลียนแบบโบสถ์คริสต์จึงมีลักษณะโดดเด่นต่างจากโบสถ์แห่งอื่น ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนฤมลธรรโมภาส และฝาผนังด้านหน้าของโบสถ์เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดับด้วยกระจกสีอย่างงดงาม จากเกาะเกิดสามารถเดินทางโดยรถยนต์หรือล่องเรือท่องแม่น้ำเจ้าพระยาไปโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

ภาพจาก Siammanussati.com

 

แผนที่การเดินทาง