ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด

ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชเสาวณีย์ของพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมศิลปาชีพและการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีพื้นที่กว่า 2 พันไร่ ประกอบไปด้วยพื้นที่ทำการเกษตร กลุ่มอาคารศิลปาชีพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากพื้นที่เกษตรกรรมของโครงการและผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน ต.เกาะเกิด ซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี ในพื้นที่โครงการมีเกษตรกรที่ใช้ชีวิตอยู่จริงๆ 21 หลังคาเรือน โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่ยากไร้ แต่มีความประพฤติดีให้มาใช้พื้นที่ทำกินครอบครัวละ 2 ไร่ จึงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

ภาพจาก silapacheep.ohm.go.th

แผนที่การเดินทาง