ภาพจาก www.localcreativetourism.com

ตกกุ้ง ตกปลา วางตาข่ายดักปลา โดยมีชมรมตกกุ้งอยู่ที่บ้านพลับเจ้าของเรือจะสอนวิธีการตกกุ้งให้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงโดยเป็นช่วงเย็น 17.00-19.00 น. หากใช้บริการเพียงเบ็ดอย่างเดียวราคา 100 บาท ถ้าลงเรือด้วย 400 บาท

บริการเรือท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 1) เรือหางยาวเล็กเที่ยวรอบเกาะเกิดราคาค่าบริการ 200 บาทนั่งได้ไม่เกิน 5 คนไม่กำหนดเวลาจนกว่าจะเที่ยวรอบเกาะ 2) เรือเล็กนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ เช่น วัด ราคาค่าบริการ 500 บาท 3) เรือใหญ่นำเที่ยวสถานที่ต่างๆ เช่น วัด ราคาค่าบริการ 1,500 บาท นั่งได้ไม่เกิน 12 คนสำหรับคนไทยและ 8 คนสำหรับคนต่างชาติ 4) เรือเอี้ยมจุ๊นลำใหญ่พาไปท่องเที่ยววัดต่างๆ ในอยุธยาราคาค่าบริการ 20,000 บาท นั่งได้ 50-60 คน

จักรยานท่องเที่ยวค่าเช่า 50 บาท/วัน/คัน

เรียนรู้การทำไร่นาสวนผสมในพื้นที่หมู่ 7 (นายธงธน ชัยดำรง) ลดการใช้สารเคมี ใช้วิธีการย่ำซังข้าว มีการเลี้ยงกบขายพันธุ์กบ เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงห่าน ขายไข่ ปลูกผักสวนครัว ไผ่กิมซุงเพื่อขายหน่อไม้

เรียนรู้การทำสวนมะนาว 200 ต้น (นางพัชรินทร์ จิตตรีศรี)

เรียนรู้การทำไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ชวนชม สอนการทาบกิ่ง

เรียนรู้การทำขนมไทย (ป้าสละ อุ้มญาติ) เช่น ขนมกง หม้อแกง ทองหยอด เม็ดขนุน ตะโก้ ไข่หงส์

เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ข้าวยาคู (นางพเยาว์ รัตนปราก)

เรียนรู้การทำน้ำกลั่นสกัดเย็นสมุนไพรไล่แมลงทำจากใบสาบเสือ ตะไคร้หอม ใบหน่า สะเดา (นายสุชิน อุ้มญาติ)

เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว (นายสุพจน์ อรุณเรื่อ)

เรียนรู้สมุนไพรและกายภาพบำบัด (ป้าลำพูน พรรณไวยเป็นผู้สาธิตและรักษา ลุงอ่าง พรรณโณภาส เดิมมีอาชีพช่างไม้สาธิตและทำผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อสุขภาพ “ม้ายืน ม้านอน ม้าหัวเข่าเพื่อสุขภาพ”)

เรียนรู้การเพาะเห็ดยานางิ ฮอร์โมนไข่สังเคราะห์แสง (สมศักดิ์ อุ้มญาติ)

เรียนรู้การทำหมี่กรอบโบราณ (คำปน ชมสมุทร)

การแสดงดนตรีไทย รำไทย

กิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวในชุมชนและศูนย์ศิลปาชีพ

กิจกรรมไหว้พระขอพรวัดพยาญาติ

กิจกรรมใส่บาตร

เรียนรู้การปลูกมันญี่ปุ่น พริก มะเขือ (วรรณา ศรีสวัสดิ์)

เรียนรู้การทำกาละแม (ป้าเบียบ)

เรียนรู้การทำกล้วยแขก มันทอด เผือกทอดใส่กลอย ข้าวเม่าทอด (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร)