ของฝาก เกาะเกิด จังหวัดอยุธยาฯ
มิถุนายน 19, 2018
วิวัฒนาการตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
มิถุนายน 19, 2018

รายชื่อโฮมสเตย์เกาะเกิด

ลำดับที่ ชื่อบ้าน ชื่อ-สกุลเจ้าของ ปีที่เริ่ม ให้บริการ ลักษณะ บ้านพัก  จำนวนนักท่องเที่ยว ที่พักได้/คืน ค่าบริการ
1 บ้านแก้วในสวน นางลำพูน พรรณไวย 2548 ปรับปรุงบ้านพัก 20 ห้องแอร์สำหรับหมู่คณะ (4 คนขึ้นไป) 250 บาท/คน/คืน   ห้องพัดลม (5 คนขึ้นไป) 150 บาท/คน/คืน ไม่รวมอาหารเช้า ห้องแอร์สำหรับ 2 คน 400 บาท/คน/คืน ห้องแอร์สำหรับ 1 คน 600 บาท/คืน ไม่รวมอาหารเช้า ห้องแอร์สำหรับ 1 คน 650 บาท/คืน รวมอาหารเช้า
2 บ้านชวนฝัน นางลำพูน พรรณไวย 2552 สร้างที่พัก แยกต่างหาก 5
3 บ้านท้ายสวน นางลำพูน พรรณไวย 2552 สร้างที่พัก แยกต่างหาก 2
4 บ้านลำเจียก ทองกลม นางลำเจียก ทองกลม 2552 ปรับปรุงบ้านพัก 10
5 นภาภัช พรรณอาราม นภาภัช พรรณอาราม 2551 ปรับปรุงบ้านพัก 6
6 พัฒนา สมบูรณ์เหลือ พัฒนา สมบูรณ์เหลือ 2553 ปรับปรุงบ้านพัก 6
7 กันยา พงศ์สมบูรณ์ กันยา พงศ์สมบูรณ์ 2549 ปรับปรุงบ้านพัก 6
8 นางคำปน ชมสมุทร นางคำปน ชมสมุทร 2549 ปรับปรุงบ้านพัก 10
9 นางฉลวย พงศ์สมบูรณ์ นางฉลวย พงศ์สมบูรณ์ 2550 ปรับปรุงบ้านพัก 6
10 นางพัชรินทร์ จิตตรีศรี นางพัชรินทร์ จิตตรีศรี 2559 ปรับปรุงบ้านพัก 5
11 เกิดสุขเฮาส์ นางสาวรสริน งามเจริญ 2560 ปรับปรุงบ้านพัก 16