สะพานประแสสิน ประแส จ.ระยอง

“สะพานประแสสิน” ไม่เพียงเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างฝั่งประแสกับฝั่งแหลมสนเพื่อให้ผู้คนสะดวกในการเดินทางแทนการใช้บริการเรือข้ามฝากดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา แต่สะพานแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิถีชุมชนชาวประแสทั้งในยามกลางวันและยามค่ำที่สวยงามเมื่ออยู่บนสะพาน รวมทั้งเป็นวิวที่งดงามหากมองจากชุมชนไปยังสะพานด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งเรือไปท่องเที่ยวทางทะเลยังเกาะมันใน เกาะทะลุซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังดอกไม้ เรียนรู้การขยายพันธุ์เต่าทะเล รวมทั้งไปดูเหยี่ยวแดง อีกา ดูหิ่งห้อยบริเวณป่าชายเลนด้วยเช่นกัน โดยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ชุมชนปากน้ำประแสสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.2
ภาพที่ 2.2 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ชุมชนปากน้ำประแส