ทุ่งโปรงทอง ประแส จังหวัดระยอง

ป่าชายเลนแสมภู่ หรือที่เรียกกันติดปาก ทุ่งโปรงทอง ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านแสมผู้ เป็นสะพานไม้ที่สร้างจากเงินกองทุนหมู่บ้านโดยเป็นสะพานที่ทอดแนวยาวลัดเลาะไปตามแนวต้นโกงกาง พาดผ่านไปบนยอดต้นโปรงสีเขียวตองไปสิ้นสุดที่ทะเลประแส ทุ่งโปรงทองเดิมเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำการประมง เลี้ยงกุ้ง ทำการเกษตร ทำสวนผลไม้ จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้ถูกทำลายและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว เทศบาลตำบลปากน้ำประแสจึงร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูพัฒนาป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดของ จังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้

นอกจากนี้ยังสามารถล่องเรือดูนกชมป่าชายเลนที่ประแส (ทุ่งโปรงทอง) :

แผนที่การเดินทาง